Zoekveld

Beleidsplan

Beleidsplan

Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). In die akte is onder andere vastgelegd wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat de akte is opgesteld volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Een beleidsplan biedt handvatten voor concretiseren van doelstellingen en hoe deze te bereiken. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI aan zou moeten voldoen. Stichting Modern Dental Care Foundation zal waarschijnlijk in mei 2017 een ANBI status aanvragen. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Dit plan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstelling van de stichting, werkzaamheden (activiteiten) van de stichting, de manier waarop de stichting middelen werft, het beheer van het vermogen van de stichting, de besteding van het vermogen van de stichting en het functioneren van het bestuur. We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.

Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.

Torsten Schwafert

Modern Dental Care Foundation.

 

Inleiding

 

Het is een spannende tijd voor Stichting Modern Dental Care Foundation. Na de recente oprichting kan de stichting zich richten op het verwezenlijken van de doelstelling (zie de volgende pagina voor een beschrijving van de doelstelling).

In de komende periode zal voor de eerste keer een project worden opgezet. Hiervoor zijn een aantal aspecten noodzakelijk. Aspecten die tijd en aandacht kosten. Aspecten waarvan nog maar moet blijken hoe ze precies aangepakt dienen te worden en hoe het uit zal werken. Gelukkig hebben wij een groep zeer gemotiveerde personen die alles in het werk zullen stellen om een goed eerste project neer te zetten: het bestuur en de personen achter de schermen. En ondanks het gebrek aan ervaring van het organiseren van een dergelijk project in Madagaskar, hebben dezelfde personen reizen naar andere landen georganiseerd in het verleden. Niet met hetzelfde doel of uit eenzelfde oogpunt, maar deze ervaring zal zeker helpen. Tevens hebben wij lokaal contacten die ook vol overgave meewerken aan het laten slagen van het eerste project.

Het bestuur van Stichting Modern Dental Care Foundation maakt met dit beleidsplan inzichtelijk hoe zij naar de toekomst kijkt en welke stappen zij in de (nabije) toekomst wil nemen om haar doelstelling waar te maken.

Uitgangspunten zijn:

 • ANBI status aanvragen
 • Stabiele lokale basis inrichten
 • Naamsbekendheid genereren
 • Sponsorpakketten samenstellen

 

Het beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2017 tot in ieder geval december 2020. Naast dit beleidsplan zijn de statuten van Stichting Modern Dental Care Foundation in te zien voor achtergrondinformatie over de Stichting.

 

Missie, visie en doelstelling

Met onze missie en visie willen wij richting geven aan de organisatie. Tevens helpt het om kaders te stellen en een brede doelgroep te inspireren.

Een missie geeft aan waarvoor de stichting en de betrokken mensen staan. Wat hun identiteit en waardes zijn, waar de stichting als geheel voor staat.

Stichting Modern Dental Care Foundation wil bewoners van Madagaskar toegang geven tot mondzorg. Dit doet zij door samenwerking met tandartsen en tandartsassistenten te zoeken. Bij die samenwerking organiseert de stichting een reis, het verblijf, het gereedschap en de werkplaats voor de participanten. Ook een gedeelte van de financiering wordt door de stichting gedragen, maar een gedeelte (denk aan tickets) wordt door de participanten zelf betaald.

 

In onze visie bespreken wij de toekomstdroom van Stichting Modern Dental Care Foundation.

Stichting Modern Dental Care Foundation is van mening dat goede mondzorg een basisbehoefte van de mens is. Zonder goede mondzorg kan het gebit verbreken gaan vertonen waardoor de kwaliteit van leven ernstig kan worden verlaagd. De stichting vindt het daarom belangrijk om personen die last hebben van hun gebit te helpen door de pijn weg te nemen. Tevens vindt de stichting preventie belangrijk: door de juiste gebitsverzorging worden eventuele problemen in de toekomst voorkomen. Preventie bestaat uit het verstrekken van kennis en materialen.

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

Het uitvoeren van (preventieve) tandheelkundige behandelingen (inclusief de daarmee samenhangende chirurgische ingrepen) welke ten goede komen aan de bevolking en de ontwikkeling in Madagaskar.

Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en activiteiten kan zowel de vorm aannemen van subsidies/donaties als van andere vormen van maatschappelijk investeren.

Projecten

Projecten worden beoordeeld met de eerder vermelde doelstelling als leidend criterium.

Op korte termijn zal de stichting zich met name richten op het begeleiden van tandartsen en tandartsassistenten om basis mondzorg te kunnen leveren in Madagaskar. Dit doet zij door reis, verblijf, gereedschap, locatie en patiënten werving in brede zin te verzorgen. Zo kan de participant zich richten op de daadwerkelijk uit te voeren handelingen bij de patiënt. Als dit naar behoren loopt, zal de stichting eventuele andere projecten kunnen initiëren of deelnemen aan projecten van andere organisaties die de doelstelling van de stichting ondersteunen. Tevens zou de stichting op zoek kunnen gaan naar samenwerking met andere stichtingen, organisaties en bedrijven die raakvlakken hebben met stichting Modern Dental Care Foundation. Hierdoor ontstaan extra kansen, waarbij aanvulling wordt gezocht. Stichting Modern Dental Care Foundation zal haar eigen doelen nastreven en is zelf verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering.

Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en kunnen daarmee een substantieel karakter hebben, of zij kunnen eenmalig zijn en/of van geringe omvang. Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een beroep op de Stichting gedaan kan worden.

Projecten kunnen door leden van het Bestuur worden bezocht om op die wijze de voortgang, successen en uitdagingen van een project te begrijpen.

Doelgroepen

De doelgroep van Stichting Modern Dental Care Foundation is onder te verdelen in drie subgroepen:

 1. De persoon die voor mondzorg bij de Stichting aanklopt;
 2. De participant die deelneemt aan het project en daarbij zijn kennis over mondzorg aanspreekt (tandartsen en tandartsassistenten);
 3. Donateurs; iedere particulier en iedere organisatie in Nederland en het buitenland is welkom om een bijdrage te leveren. In welke vorm dan ook. Hierbij kan dus ook gedacht worden aan het ter beschikking stellen van benodigde materialen.

 

Alle drie de groepen zijn noodzakelijk om de doelstelling van de stichting te behalen. Daarom is het noodzakelijk om alle drie de groepen aan te spreken. Dat doen we op de volgende manier:

 1. Wij benaderen de potentiele patiënten lokaal via een lokale vrijwilliger;
 2. Participanten worden op Europees niveau gezocht. Dochterondernemingen van de oprichter zijn actief in verschillende Europese landen. Via de dochterondernemingen zal aandacht worden gegenereerd bij het netwerk en de klanten;
 3. Donateurs worden met name gezocht via het netwerk van de stichting en de dochterondernemingen van de oprichter. Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers van de dochterondernemingen.

 

Financiën

Om de doelen van Stichting Modern Dental Care Foundation te kunnen realiseren, zijn financiële en niet-financiële middelen nodig.

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis-kosten om de stichting draaiende te kunnen houden.

Inkomsten

De Stichting kan inkomsten ontvangen van iedereen die een donatie doet. De meeste donaties worden, voornamelijk in de beginperiode, verwacht van:

 • De oprichter van de Stichting en haar dochterondernemingen;
 • Participanten van projecten;
 • Netwerk van oprichter en dochterondernemingen;
 • Overige (particuliere) donateurs en bedrijven.

Bestedingen

In beginsel zullen alle donaties direct worden aangewend om het doel van Stichting Modern Dental Care Foundation te ondersteunen. Voor meerjarige projecten kunnen toegezegde bedragen worden gereserveerd in het jaar dat besloten wordt over deze projecten.

In de begroting is een globaal overzicht te vinden van de verwachte jaarlijkse (basis) kosten van de stichting. Doordat de stichting pas in 2017 is opgericht en geen (financiële) ervaring met betrekking tot dergelijke projecten heeft, is het lastig om de kosten in te schatten. Het beginvermogen dat Modern Dental Care Foundation heeft ontvangen van haar oprichter zal in ieder geval toereikend zijn voor de eerste periode.

Beheer van vermogen

Stichting Modern Dental Care Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. Stichting Modern Dental Care Foundation vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden en geeft een motivering voor de omvang van dat vermogen.

Financieel beleid

In overeenstemming met de statuten wordt eenmaal per jaar, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt in beginsel opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven. De aldus opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

Bezoldiging en onkosten bestuur

Het bestuur van Stichting Modern Dental Care Foundation ontvangt geen bestuursvergoeding voor de uitoefening van de functie als bestuurder van de stichting. Een vergoeding van onkosten en vacatiegeld is mogelijk.

Werving middelen

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften) en niet financiële middelen. De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve, directe manier zoals via relaties van de oprichter. Daarnaast zullen participanten een deel van de onkosten (vliegtickets) moeten vergoeden.

Stichting Modern Dental Care Foundation zal een ANBI status aanvragen en is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de stichting.

Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers

In het begin zullen de werkzaamheden voor de stichting met name worden uitgevoerd door medewerkers van de oprichter (Modern Dental Europe B.V.) of een van haar dochterondernemingen. Door haar medewerkers hiervoor tijd te geven tijdens hun werkweek, investeert de oprichter ook op een niet-financiële manier in de stichting.

Als de stichting een solide basis en voldoende ervaring heeft, zal de stichting wellicht een professionaliseringsslag moeten maken en met name in Madagaskar enkele personen aannemen om een permanente basis ter plaatse op te bouwen. Hierbij zal de inzet van medewerkers van de oprichter van groot belang blijven, bijvoorbeeld voor marketing en administratie en contact met sponsoren en participanten.

Vrijwilligers zullen met name bestaan uit participanten van projecten. Daarnaast zal de hulp worden ingeroepen van vrijwilligers in Madagaskar. De werkzaamheden van lokale vrijwilligers zal kunnen bestaan uit vertalen, wegwijs maken, het project onder de aandacht van lokale bevolking brengen. Om de lokale bevolking te helpen, zal met lokale vrijwilligers worden gewerkt die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Bestuur en beheer

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt voor een termijn van maximaal drie jaar aangesteld en een bestuurder kan maximaal twee aaneengesloten termijnen actief zijn als bestuurder. Een nieuwe bestuurder wordt door de zittende bestuursleden aangesteld. Voor de bestuursleden van de stichting zijn de volgende sleutelwoorden van toepassing:

 • Integriteit;
 • Inspirerend;
 • Transparantie;
 • Open communicatie.

De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk jaar door een register accountant gecontroleerd. Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website.

Beheer

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. De stichting beschikt over een betaal- en een spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de financiële middelen van de stichting. De financiële middelen van de stichting worden niet belegd. Ook worden geen speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gevoerd en/of gefinancierd.

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting betreft een verlengd boekjaar en loopt tot en met 31 december 2018.

Het bestuur van de stichting stelt aan het einde van het boekjaar een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de bestedingen van de financiële middelen in zijn vastgelegd. Tevens bevat het jaarverslag de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Uitgangspunten

Om de doelstelling van de stichting te behalen, heeft het bestuur de volgende uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zullen de basis zijn van het beleid dat in de eerstvolgende periode wordt gevolgd.

ANBI status aanvragen:

Het bestuur verwacht dat een ANBI status een positieve uitstraling op de stichting heeft. Doordat een ANBI status bepaalde eisen met zich meebrengt, weten participanten en sponsoren aan welke eisen de stichting voldoet.

Stabiele lokale basis inrichten:

De daadwerkelijke werkzaamheden die participanten uit zullen voeren, zullen in Madagaskar worden verricht. Om dit mogelijk te maken, dient de stichting over een stabiele basis in Madagaskar te beschikken. Voor een stabiele lokale basis is volgens het bestuur het volgende nodig:

 • Locatie zowel voor verblijf als voor uitvoeren werkzaamheden;
 • Gebruiksvoorwerpen (tandarts gereedschap);
 • Tolk;
 • Kennis infrastructuur;
 • Lokale naamsbekendheid.

 

De lokale basis zal in eerste instantie geen vaste basis zijn waarover de stichting zal beschikken. Dit is met name ook omdat nog niet duidelijk is op welke plek een dergelijke basis het beste tot zijn recht komt en van waaruit de meeste patiënten kunnen worden geholpen. Wel stelt het bestuur zich tot doel om met een vaste groep lokale bewoners samen te werken, waar mogelijk. Op die manier krijgt de stichting ook lokaal een duidelijk en herkenbaar gezicht.

Naamsbekendheid genereren:

Stichting Modern Dental Care Foundation dient op twee plekken naamsbekendheid te krijgen: in Europa, zodat participanten weten wat de stichting doet en waar de stichting voor staat. Op die manier proberen wij zoveel mogelijk hulp naar Madagaskar te brengen. Tevens dient de stichting naamsbekendheid te krijgen in Madagaskar, zodat de lokale bevolking ons weet te vinden en wij ook daadwerkelijk de hulp kunnen verlenen bij de personen die de hulp nodig hebben.

Sponsorpakketten samenstellen:

Door het samenstellen van sponsorpakketten wil het bestuur duidelijk maken waaruit sponsoring zou kunnen bestaan. Voor de stichting is het van belang om in Madagaskar over het juiste materiaal te beschikken. Dit zou natuurlijk bekostigd kunnen worden van financieel ontvangen sponsoring, maar wij willen ook de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld materiaal te doneren. Sponsorpakketten zullen daarom niet gestandaardiseerd worden, maar op maat gemaakt. Doordat de bestuursleden vanuit hun functies bij de oprichter een goed beeld van mogelijke sponsoren hebben en over een breed netwerk beschikken, kan per mogelijke sponsor een passend pakket worden aangeboden.

Organisatie

Het bestuur van stichting Modern Dental Care Foundation bestaat uit:

 • Voorzitter:  De heer A.W.T. Schwafert
 • Secretaris: De heer G. Scialom
 • Penningmeester: De heer E.W.L. Gulpen

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit ten minste drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert indien zij het nodig acht doch minstens een keer per jaar in verband met het vaststellen van het jaarverslag. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie en de taakverdeling.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder mee uit:

 • Overleg met sponsors, participanten etc;
 • Public relations en communicatie;
 • Ontwikkelingen bijhouden op website en via overige communicatiemiddelen verspreiden;
 • Financieel beheer en overleg over de besteding van middelen.

Het bestuur heeft geen specifieke taakverdeling gemaakt, op de taken van de penningmeester na.

Gegevens stichting

Stichting Modern Dental Care Foundation is een stichting en is ingeschreven te Amsterdam onder KvK nummer 68575440. Het adres van de stichting is Handelsweg 16, 2404 CD Alphen aan den Rijn.

Het bestuur bestaat uit:

 • De heer A.W.T. Schwafert
 • De heer E.W.L. Gulpen
 • De heer G. Scialom

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is: 857503650

Alle van toepassing zijnde informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden gedownload.

Contact met de stichting kan worden opgenomen via info@moderndentalcarefoundation.nl of per post naar Handelsweg 16, 2404 CD Alphen aan den Rijn.

Namens Bestuur Stichting Modern Dental Care Foundation,

De heer A.W.T. Schwafert

19-05-2017